Kontakt

Jednatel - Tomáš Bosák

  + 420 774 177 577

  + 420 381 218 025

  bosak.bonix@bonix.cz

  bosak.bonix@gmail.com

 

Jednatelka - Jana Holubová

  + 420 733 745 456

  bosak.bonix@bonix.cz

  bosak.bonix@gmail.com

Obchodní podmínky - ustanovení

- obchodní podmínky upravují pravidla pro zveřejňování inzerce na portálu na adrese www.lesy.prodej.net

- provozovatel portálu je společnost JH bosak.bonix s.r.o., IČ:242 30 901, se sídlem Lannova 2061/8, Praha 1(viz. portál Justice.cz)

ZMĚNY – obchodních podmínek

- Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu kdykoliv jednostranně změnit.

PŘÍSTUP k inzerci

- Objednatel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy mu bylo znění obchodních podmínek s dostatečným předstihem, spolu s ostatními předsmluvními informacemi vše vysvětleno. Objednatel se se zněním těchto podkladů řádně seznámil a neshledal žádné z ustanovení těchto obchodních podmínek nesrozumitelné ani překvapivé.

- Tyto obchodní podmínky jsou objednateli přístupné na stránkách www.lesy.prodej.net

JAK zveřejňovat inzerce

 1. Objednatel je odpovědný za včasné dodání podkladů ke zveřejnění inzerce. Podklady musí splňovat technické specifikace inzerce stanovené poskytovatelem a zveřejněné na stránkách www.lesy.prodej.net. Objednatel je odpovědný za včasné doplnění nebo úpravu podkladů, pokud ho k tomu poskytovatel vyzve. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen podklady uchovávat ani vracet.
 2. Objednatel je odpovědný za obsah inzerce a zavazuje se, že inzerce ani podklady k inzerci předané poskytovateli nebudou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže a že šířením takové inzerce nebudou neoprávněně zasažena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a že všechny finanční nároky vyplývající z autorských děl popřípadě podobizen fyzických osob užitých v inzerci byly ke dni objednání inzerce objednatelem uspokojeny. Objednatel se zavazuje nahradit poskytovateli újmu nebo škodu vzniklou poskytovateli v důsledku zveřejnění inzerce, a to včetně nákladů na vedení soudního řízení a náklady právního zastoupení.
 3. Poskytovatel je oprávněn odmítnout objednávku nebo odstoupit od smlouvy o inzerci nebo smlouvy rámcové v následujících případech:
  1. inzerce bude v rozporu s obchodními zásadami poskytovatele nebo se zásadami inzerce uvedenými v Kodexu pro reklamu Rady pro reklamu;
  2. obsah inzerce nebo její šíření bude v rozporu s právními předpisy nebo právy třetích osob;
  3. podklady pro uveřejnění inzerce budou neúplné nebo nepoužitelné.
 4. Poskytovatel není povinen odůvodnit postup dle článku 3, pouze objednateli své rozhodnutí neprodleně oznámí. Poskytovatel není odpovědný za škody způsobené postupem dle článku 3 této smlouvy.
 5. Poskytovatel zveřejní inzerci v termínech a umístění dle možností poskytovatele.
 6. Graficky neupravenou inzerci poskytovatel před jejím zveřejněním zpracuje běžným způsobem a je oprávněn požadovat po objednateli úhradu odměny za tuto službu v souladu s platným ceníkem.

CENA inzerce

- Cena inzerce je zdarma.